Dispute #293

Last updated: 2020-10-24 11:45:49 UTC
Dispute StatusPeriodLast Period Change
Case Closed Execution 2020-08-02 00:47:27 UTC
Round 0 - Majority reachedVote
0xf936B0f5B5A9aF020801A6ee021fF0cF72028d38 No
0x010afb8548a5D1a3a3D62f58CA0a5A1329974206 No
0xf936B0f5B5A9aF020801A6ee021fF0cF72028d38 No
Round 1 - Majority reachedVote
0xf936B0f5B5A9aF020801A6ee021fF0cF72028d38 No
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 Yes
0xf936B0f5B5A9aF020801A6ee021fF0cF72028d38 No
0x477ADf27A761167484aECCbE08b9D30Aaa12863E No
0x96Affd75859Ce03949810fb30b910B20d51ad40d Yes
0xc8f7b747eefc216964E567C14Ec823d17D25C932 No
Round 2 - Majority reachedVote
0x24D0Db7E182fCD29DdeA14C04BCb182c89CBB0C0 Yes
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 Yes
0x6F5f5d2A7D9b6EA028b8eFCeab2Ff221A27ab6e3 No
0xA311Ab5780aA036B71aAc2b71163fD03ec0DF59E No
0x6F5f5d2A7D9b6EA028b8eFCeab2Ff221A27ab6e3 No
0xA311Ab5780aA036B71aAc2b71163fD03ec0DF59E No
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0x12FA14C9F49CeE96c4F6ba8c7497F7Ef825cAe37 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 Yes
0x24D0Db7E182fCD29DdeA14C04BCb182c89CBB0C0 Yes
0x12FA14C9F49CeE96c4F6ba8c7497F7Ef825cAe37 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 Yes
0x8e471e644c71635471933f16E925326c68A30327 No