Dispute #281

Last updated: 2021-01-25 05:45:33 UTC
Dispute StatusPeriodLast Period Change
Case Closed Execution 2020-08-04 03:36:55 UTC
Round 0 - Majority reachedVote
0x24D0Db7E182fCD29DdeA14C04BCb182c89CBB0C0 Yes
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0xf936B0f5B5A9aF020801A6ee021fF0cF72028d38 No
Round 1 - Majority reachedVote
0x12FA14C9F49CeE96c4F6ba8c7497F7Ef825cAe37 No
0x4C9447296A38F56dcBced69A3bAA74bC4CE35816 No
0x477ADf27A761167484aECCbE08b9D30Aaa12863E No
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0x4C9447296A38F56dcBced69A3bAA74bC4CE35816 No
0xE8349f1DB09778a47fda6A89598a8dd24615Bb4b No
0x96Affd75859Ce03949810fb30b910B20d51ad40d No
Round 2 - Majority reachedVote
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0x48909739001FA130Ea554D45508714824C2467B5 No
0xb841a0A64399e0c391629EDE0ad2cE6336351b33 No
0x8e471e644c71635471933f16E925326c68A30327 No
0xE8349f1DB09778a47fda6A89598a8dd24615Bb4b No
0xA311Ab5780aA036B71aAc2b71163fD03ec0DF59E No
0xa07f5Ffd166Ca3Ff7567e96a0430F1496cdb470a No
0xc8f7b747eefc216964E567C14Ec823d17D25C932 No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0xBce3Bd1E1Cc867d6BE17924E4D53ae1cc147Dc7b No
0xF035561dcE033DeD865E15E69dB06cfFC88d9213 No
0xA311Ab5780aA036B71aAc2b71163fD03ec0DF59E No
0xA311Ab5780aA036B71aAc2b71163fD03ec0DF59E No
0xaeaD6593710Bf28bF4848b24F4ed1F130773d7E6 No
0x27fE00A5a1212e9294b641BA860a383783016C67 No